תקנון מבצע “קנה-קבל”

ראשי » תקנון מבצע “קנה-קבל”

קנה ממוצרי לאונרדו שבמבצע – וקבל סט סירים יוקרתי של SOLTAM

מבוא

י.ר הום דיזיין בע”מ (להלן: “לאונרדו”) משיקה מבצע אשר לפיו כל לקוח זכאי (כהגדרתו להלן) שרכש במהלך תקופת המבצע מוצר מהמוצרים המשתתפים במבצע, יהיה זכאי לקבל את הסירים (כהגדרתם להלן).

 

הגדרות

למונחים הבאים תהיה המשמעות בתקנון זה כדלקמן:

“ההטבה” – סט סירים יוקרתי ממותג SOLTAM (להלן: “הסירים” או “הסטים”); ו/או שולחן נשכן מדגם סטאר; ו/או כורסא מעוצבת מדגם אלון או הדר.

“לקוח זכאי” – לקוח, אשר בתקופת המבצע, רכש מוצרים המשתתפים במבצע ושילם תמורתם מעל 4,000 ש”ח 6,000 ש”ח או 8,000 ש”ח (בחישוב התמורה לא תובא עלות דמי המשלוח ו/או ההובלה ו/או ההרכבה).

“תקופת המבצע” – החל מיום 1.9.2022 ועד גמר מלאי הסירים, ובכפוף לזכות המוקנית ללאונרדו להאריך את תקופת המבצע או לקצרה, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.

המבצע: קנה – קבל

כל לקוח זכאי יהיה זכאי לקבלת הסירים, בכפוף לזמינותם במלאי, בהינתן שרכש מוצרים תמורת 4,000 ש”ח או יותר;

כל לקוח זכאי יהיה זכאי לקבל בנוסף לסירים גם שולחן נשכן מדגם סטאר, בכפוף לזמינותו במלאי, בהינתן שרכש מוצרים תמורת 6,000 ש”ח או יותר.

כל לקוח זכאי יהיה זכאי לקבלת כורסא במתנה, בכפוף לזמינותם במלאי, בהינתן שרכש מוצרים תמורת 8,000 ש”ח או יותר, וזאת חלף הסירים והשולחן.

בחישוב התמורה לא תובא עלות דמי המשלוח ו/או ההובלה ו/או ההרכבה

 

אספקת סט הסירים והשולחן ללקוח הזכאי תהיה באחת הדרכים כדלקמן:

הסירים והשולחן יסופקו ללקוח הזכאי במעמד הרכישה בסניף. 

במידה ובסניף יהיה מחסור בסירים או שולחנות, רשאית לאונרדו, בכפוף לשיקרול דעתה הבלעדי, לספק את הסירים והשולחן לבית הלקוח במעמד אספקת הרהיטים.

במידה והלקוח הזכאי לא יהיה נוכח בעת ביצוע האספקה, ימסור המוביל את הסירים והשולחן למי שיהיה בכתובת האספקה. הלקוח מוותר בזאת על כל טענה כלפי לאונרדו בקשר עם האמור.

במידה והלקוח אסף את המוצר המשתתף במבצע עצמאית מחנות, אזי שהסירים יסופקו ללקוח הזכאי במעמד הרכישה בעת האיסוף בסניף, והכל בכפוף לזמינות מלאי הסירים הקיים.

מלאי הסירים הכולל עומד על מינימום של 500 סטים.

 

כללי

לאונרדו שומרת לעצמה את הזכות לשנות את הוראות תקנון זה, לרבות בקשר עם תקופת המבצע, הזכאות לקבלת הסירים, סוג הסטים ואופן מימוש הזכאות לקבלת ההטבה. המשתתף במבצע, לרבות הלקוח הזכאי, מוותר, מנוע ומושתק מהעלאת כל טענה או תביעה בקשר לאמור לעיל.

כותרות הסעיפים הן לצרכי נוחות בלבד, ולא ישמשו לפרשנותו של תקנון זה.

לאונרדו שומרת לעצמה את הזכות להאריך או לקצר את תקופת המבצע.

זכאות הלקוח הזכאי והתחייבויות לאונרדו על פי תקנון זה כלפי הלקוח הזכאי זה הינן אישיות ואינן ניתנות בשום מקרה להעברה ו/או המחאה ו/או הסבה בשום צורה ואופן על ידי הלקוח הזכאי.

בכל מקרה של סתירה או אי-התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע, לרבות בעיתונות, בטלוויזיה ובכל אמצעי אחר, תגברנה הוראות התקנון לכל דבר ועניין.

הלקוח הזכאי לא יהיה זכאי בשום מקרה להמיר את הזכאות לקבלת הסירים, השולחן ו/או הכורסא (או איזו מזכויותיו על פי התקנון או מכוח המבצע) לכסף או לשווה כסף, ולא יהיה זכאי להחליפם, וזאת גם בנסיבות בהן לא יתאפשר בידו לממש את זכויותיו האמורות.

לאונרדו אינה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, ולכל הוצאה שתיגרם ללקוח הזכאי או לכל אדם אחר בקשר עם המבצע.

בכל מקרה בו תחליט לאונרדו, על פי שיקול דעתה הבלעדי, כי הזכאות להטבה הושגה במרמה או כתוצאה של זיוף או בניגוד לאמור בתקנון זה, לא תוקנה הזכאות כאמור ואם הוקנתה – יידרש הלקוח להשיב את הסירים, השולחן ו/או הכורסא או לשלם ללאונרדו את מלוא שווים, לפי שיקול דעתה של לאונרדו.

רישומי לאונרדו ונהליה יהוו ראיה מכרעת לגבי כל הנושאים הקשורים בכל צורה שהיא למבצע זה.

ביטול עסקה שנעשתה במסגרת המבצע יהיה בהתאם למדיניות ההחזרות והביטולים של כל משווק מורשה שאצלו נעשתה העסקה ובהתאם להוראות כל דין.

לקוח שביטל עסקה שנעשתה במסגרת המבצע יחויב, כתנאי לביטול העסקה על ידו, להחזיר את הסירים, השולחן ו/ או הכורסא שקיבל או לשלם את שווים.

על תקנון זה, פרשנותו ועל כל הכרוך בו יחולו דיני מדינת ישראל וכל סכסוך או סוגיה משפטית בקשר עם התקנון יובאו להכרעה בפני הערכאה השיפוטית המוסמכת מחוז המרכז בלבד.